Leverings voorwaarden

1 Algemeen:

1-1 Stoere-armbanden is een initiatief van Charlston Kado Trends Design, gevestigd aan de Grote Houtstraat 142b te Haarlem. (dit is niet het retour adres, zie art. 6-3) tel: 023-5423677

Kvk nr: 34088887 te Haarlem. BTW nr: 185615144B02

1-2 Door Uw bestelling via onze Online Shop geeft U te kennen dat U met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Charlston heeft het recht haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

2 Aanvragen Voorwaarden:

2-1 Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Charlston worden gebruikt. Alle rechten zijn voorbehouden aan Charlston

 

3 Aanbod:

3-1 De aangeboden artikelen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld d.m.v. digitale foto”s en duidelijke productbeschrijvingen met daarin o.a. lengte, kleur en materiaalsoort. De aangeboden artikelen worden zo volledig als redelijkheid vereist beschreven en bezit de eigenschappen die door Charlston in het aanbod worden genoemd. Bij de aangeboden artikelen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop ervan verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.

 

4 Acceptatie van Bestellingen:

4-1 Ongeacht de door de klant bij de bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Charlston zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Voor op maat gemaakte artikelen met een exclusiviteit (slechts 1 exemplaar) is Charlston eveneens gerechtigd het bestelde artikel slechts te leveren nadat de klant een door Charlston bepaalde vooruitbetaling heeft verricht.

4-2 Alle artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar, tenzij dit nadrukkelijk anders staat aangegeven. Het kan echter voorkomen dat een aangeboden artikel gelijktijdig besteld wordt via onze Online Shop. Indien een ‘dubbele’ bestelling plaatsvindt van een aangeboden artikel en vervolgens daardoor is uitverkocht, geeft Charlston hiervan via E-mail bericht.

 

5 Zichttermijn

5-1 De zichttermijn waarbinnen art geruild of geretourneerd mogen worden is 14 dagen.

5-2 Tijdens de zichttermijn mogen de aangeboden artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant gerechtigd is het aangeboden artikelen te passen. Enkel de artikelen waarbij duidelijk aangegeven staat dat ze uit hygiënisch oogpunt bekeken niet geretourneerd kunnen worden.

5-3 De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn.

Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten van de retourzending komen ten laste van de klant.

 

6 Voorwaarden Retourzending:

6-1 De klant dient alvorens het artikel retour te zenden ten alle tijden contact op te nemen met Charlston.

Het zij schriftelijk of per E-mail binnen het zichttermijn van de 14 dagen.

6-2 Charlston heeft het recht retourzendingen, zonder vooraf opgegeven aangegeven verzending hiervan, in rekening te brengen.

6-3 Retourzendingen dienen in originele verpakking, onbeschadigd en voldoende gefrankeerd binnen de 14 dagen van de zichttermijn te worden verstuurd.

Het retour adres is: Stoere-armbanden.nl, Max Euwestraat 13, 2042RA te Zandvoort.

Charlston is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte artikelen die niet aangetekend via TNT Post zijn retour gezonden.

6-4 De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door TNT Post of bezorging aan huis door Charlston. Indien het pakket wordt bezorgd door TNT Post, wordt ervan uitgegaan dat de aflevering plaatsgevonden heeft op de werkdag volgend op de datum vermeld als verzonden, in de administratie van Charlston

6-5 De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. Charlston accepteert in dat opzicht een door TNT Post afgestempeld poststuk, een bewijs van ter post bezorging of een soortgelijk document.

6-6 Bestellingen die via normale standaard verzendwijze worden verzonden, zijn voor het risico van de klant.

Charlston is dan ook niet aansprakelijk voor zoekgeraakte bestellingen die verzonden zijn via standaard verzendwijze.

6-7 De voorwaarden van terugzending worden vermeld alvorens men een bestelling bij Charlston plaatst. De klant kan pas een bestelling plaatsen, na akkoord te zijn gegaan met de algemene leveringsvoorwaarden van Charlston. Charlston is niet aansprakelijk voor het niet lezen van deze voorwaarden, maar toch voor akkoord te hebben aangevinkt.

 

7 Totstandkoming Koopovereenkomst:

7-1 Indien de aangeboden artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Charlston aangegeven wijze zijn

teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de 14 dagen zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 5 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag vermeld op de factuur.

 

8 Levering:

8-1 Levering geschiedt 3 werkdagen na ontvangst van de betaling

 

9 Transport Risico:

9-1 Charlston is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van bestellingen verzonden via de standaard verzendmethode van TPG Post. Nadat de artikelen door de TPG Post zijn afgeleverd en in ontvangst zijn genomen door de klant, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de klant.

 

10 Garantie:

10-1 Charlston garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, als ook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode van Charlston.

De sieraden van Josh zijn veelal voorzien van Swarovski kristallen. Deze kristallen zitten op de sieraden geplakt (geen zetting) en kunnen door stoten of andere invloeden van buitenaf los raken. U heeft hier Garantie op. Deze is 180 dagen. Bewaar uw Garantiebewijs en stuur deze samen met het eventueel in aanmerking voor garantie komende sieraad naar Charlston.

10-2 Elk gebrek aan een aangekocht artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Charlston op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode ofwel gratis worden hersteld of gratis worden vervangen waar mogelijk.

Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Charlston gerechtigd hare keuze eveneens te kiezen voor teruggave van de koopprijs exclusief verzendkosten..

10-3 De door Charlston verleende garantieperiode vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:

• Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid.

• Onoordeelkundig gebruik of gebruik voor anders dan het desbetreffende artikel voor bedoeld is.

• Aantasting van de artikelen door douchen, zwemmen, Eau de Toilettes, Eau de Parfums, body lotions, body sprays of elke andere vorm van substanties en/of water, waar de aangekochte artikelen door beschadigd kunnen raken.

• Oververhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van de artikelen aan elke vorm van

vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.

• Veranderingen reeds aangebracht door de klant zelf of door derden.

• Als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen

10-4 Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard. Tevens is Charlston niet aansprakelijk voor het niet goed of niet juist weergeven van de kleurinstellingen t.g.v de beeldresolutie van het beeldscherm van de Klant. Josh sieraden worden met zorg met de hand gemaakt, hierdoor kunnen bij dezelfde modellen onderling kleine verschillen optreden.

10-5 In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikelen te retourneren binnen het zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Conform artikel 6-1 Voorwaarden Retourzending.

10-6 In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, of in geval van klachten over verrichtte herstelwerkzaamheden, dient elke klacht toe te komen binnen twee weken na vaststelling van het gebrek door de klant. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan elektronisch(E-mail)of schriftelijk plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Charlston of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, is Charlston in dit geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

10-7 Charlston is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Charlston geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van Charlston. Van herstellingen na de garantieperiode zal vooraf een bestek der kosten worden opgesteld.

 

11 Betalen:

11-1 Indien de klant bij de bestelling gekozen heeft voor vooraf overboeken, dienen de bestelde artikelen binnen 14 dagen te worden betaald op onze bankrekening: 12.95.84.436 t.n.v. Charlston

11-2 Indien de klant na het in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft met zijn betaling, zal het saldo worden verhoogd met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van 25 Euro aan bureaukosten. Vanaf de aanmaning wordt eveneens rente in rekening gebracht tot op het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag geheel is voldaan. Daarnaast kan Charlston, per verstuurde herinnering, herinneringskosten in rekening brengen.

11-3 Daarnaast komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.

 

12 Persoonsregistratie/Privacyverklaring:

12-1 Door het plaatsen van een bestelling in onze Online Shop worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van Charlston. Alle gegevens die U ons doorgeeft worden door Charlston opgeslagen en in een eigen bedrijfsvoering voor verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen aanbiedingen.

12-2 Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt tegen betaling van de daarbij horende kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

12-3 Indien U geen prijs stelt op ongevraagde reclame via post of E-mail, verzoeken wij U dit aan ons kenbaar te maken.

12-4 Charlston verstrekt onder geen beding gegevens aan derden! Waardoor de privacy van de klant in het geding zou kunnen komen.

 

13 Overige Bepalingen:

13-1 Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in mailings per post, E-mail of via onze Internetsite, kan Charlston geen aansprakelijkheid aanvaarden.

13-2 De klant is aansprakelijk voor het gebruik van op zijn naam gestelde of gepersonaliseerde bestelbonnen; hij dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.

13-3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopwaarden.

13-4 Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Kassa  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten € 0.00
Totaal € 0.00

Kassa Afrekenen